top of page

Polityka prywatności

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:

 

DANE OSOBOWE

 

 1. Korzystając ze strony internetowej dibber.pl oraz zawartych na niej formularzy kontaktowych (dalej: „Strona”) oraz podając dane takie jak w szczególności: imię, nazwisko, data urodzenia dziecka, adres e-mail, numer telefonu lub inne  (dalej: „Dane”), jak również w trakcie korzystania ze Strony poprzez udostępnienie dane zapisanych w plikach COOKIE w przeglądarce wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu RODO przez Administratora Danych którym jest Dibber Education Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej  22A lok. 9/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949676, nr NIP:  5272989341 (dalej: „Dibber”).

 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą za Państwa zgodą w celu rozpoczęcia procesu zapisu dziecka do placówki Dibber, otrzymywania informacji o przedszkolach Dibber, wydarzeniach, ofertach lub promocjach przygotowanych przez Dibber. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania Państwa zgody lub maksymalnie rok od ostatniego kontaktu z nami.

 3. Mają Państwo w dowolnym momencie do dostępu do treści Państwa danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie niniejszej zgody przed jej cofnięciem.

 4. Wszelkie sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa danych osobowych, możliwe jest poprzez kontakt na email: iodo@dibber.pl lub pisemnie w korespondencji skierowanej na adres Dibber.

 5. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy RODO.

 

 

PLIKI COOKIE I INNE NARZĘDZIA NA STRONACH INTERNETOWYCH DIBBER

 

 1. Pliki cookie to mechanizm pozwalający za pomocą plików pozostających na komputerze użytkownika implementować mechanizmy umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej Dibber oraz na zapisywanie informacji dotyczących sposobu korzystania z niej, w tym informacji o historii odwiedzanych podstron strony Dibber (dalej: COOKIE).

 2. COOKIE nie służą bezpośrednio do zbierania danych osobowych, ale mogą posłużyć do  identyfikacji i/lub profilowania użytkownika dla celów marketingowych.

 3. COOKIE są wykorzystywane przez mechanizm strony w celu ułatwienia korzystania ze strony Dibber, uzyskania informacji o sposobie ich użytkowania, profilowania komunikacji marketingowej, reklam i innych treści,

 4. Zgoda na używanie COOKIE jest dobrowolna. Użytkownik może odmówić akceptacji korzystania z COOKIE, wyjść ze strony lub skorzystać z mechanizmów dostępnych w przeglądarce internetowej ograniczających ich użycie.

 5. Zablokowanie COOKIE w całości lub w części, może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej Dibber.

 6. Zebrane przez Dibber dane o użytkownikach strony internetowej mogą zostać połączone z danymi zebranymi na podstawie odrębnie udzielonych, odpowiednich zgód w systemie CRM Dibber  na potrzeby statystyczne i/lub marketingowe (w tym do profilowania).

 

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 

 1. Niniejsza Polityka prywatności oraz komunikacja prowadzona z wykorzystaniem Formularzy podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem powinna być interpretowana.

 2. Przesłanie Spółce Danych oraz innych zapytań za pośrednictwem Formularzy nie stanowi oferty w rozumieniu polskiego Kodeksu Cywilnego.

 3. Polityka prywatności ma zastosowanie jedynie do stron internetowych Dibber i nie obejmuje innych stron internetowych zawierających odnośniki do tych stron.

 4. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie wykonania praw, których mowa powyżej, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości na adres iodo@dibber.pl.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Wysyłając nam swoje dane za pośrednictwem formularza zgadzają się Państwo na ich przetwarzanie zgodnie z przeznaczeniem formularza (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO) i treścią klauzuli informacyjnej dostępnej poniżej.

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych odpowiedzialnym za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz za ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zwanym dalej „Administratorem”) jest Dibber Education Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej  22A lok. 9/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000949676, nr NIP:  5272989341.

 2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej - pisząc na adres: Dibber Education Poland sp. z o.o., ul. Chłodna  22A lok. 9/10, 00- 891 Warszawa oraz mailowo - pisząc na adres: iodo@dibber.pl

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) - f) RODO), w tym:

  • zawarcia i realizacji umowy,

  • rekrutacji,

  • wykonywania statutowej działalności żłobka i przedszkola, w szczególności na podstawie ustawy o  Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i ustawy o systemie informacji oświatowej,

  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

  • wewnętrznych celów Administratora, w tym w celach promocyjnych, marketingowych, w tym kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną, analitycznych i statystycznych, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

  • realizacja zadań w interesie publicznym,

  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

  • na podstawie odrębnej zgody, w celach wyraźnie w niej określonych.

 4. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy prawa jest niezbędne do  wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zaś odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie ww. działalności. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonywania umowy, jak i realizacji konkretnego świadczenia lub usługi, stąd też odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy i jej realizację.

 5. Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom, na zasadach i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo dane mogą zostać przekazane m.in. podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, czy też organom administracji publicznej upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 6. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, lub przez czas niezbędny do zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w tym:

  • aw odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia realizacji umowy, a po zakończeniu jej realizacji przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających,

  • jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy -  przez okres 1 roku licząc od daty ostatniego kontaktu w sprawie,

  • w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych, ale nie której niż przez okres, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego,

  • do momentu ewentualnego wycofania zgody na wykorzystanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych do momentu cofnięcia zgody.

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

  • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

  • usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO),

  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


   Na zasadach określonych w art. 12 RODO Administrator danych bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualną realizacją ww. uprawnień.

 10. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Państwa  dane osobowe chyba, że zaistnieją ważne prawnie i uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa praw, interesów i wolności, w tym w szczególności jeżeli dane te będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 11. Z praw wskazanych w pkt. 10 powyżej mogą Państwo skorzystać w szczególności drogą:

  • mailową, pisząc na adres: iodo@dibber.pl 

  • pisemną, pisząc na adres: Dibber Education Poland sp. z o.o - ul. Chłodna 22A lok. 9/10, 00- 891 Warszawa.

 12. W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 13. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

bottom of page